Home » Opleidingen » Jobcoach

JOBCOACH / PARTICIPATIECOACH

Opleiding noodzakelijk

Er zijn belangrijke bewegingen in het werkveld van de zorg, sociale zekerheid en welzijn die organisaties uitdagen na te denken over hoe zij de kwaliteit voor cliënten in de komende jaren kunnen garanderen en borgen:

  • De decentralisatie van beleidstaken van landelijke overheid naar lagere overheden.
  • De beweging naar ambulantisering van de zorg en verschuiving van de financiering (‘zorg-zwaarte-pakketten’ ZZP), zoals de mutatie binnen de AWBZ en de verschuiving vanuit de AWBZ naar de WMO en WLZ.
  • Aanpassing van de sociale wetgevingen, zoals de WWB, de ABWZ, de Wet Poortwachter, de ontslagwet, de WAJONG en de WSW

 

De decentralisatie naar lagere overheden – waarbij de gemeente de participatie van burgers  prioriteit geeft – heeft directe consequenties voor de opdracht en de taken van gemeenten en organisaties. In het verlengde hiervan is ook het werk van de professionals aan verandering onderhevig. Om deze veranderingen mogelijk te maken is het van belang dat medewerkers  in gemeenten en instellingen worden begeleid en opgeleid voor deze nieuwe situatie, waarbij de cliënt de begeleiding en de coaching voor de betrokkenen samen het uitgangspunt vormen.

 

Belangrijke uitgangspunten  

  • De professional leert zijn taken uit voeren met de grondhouding van volledige presentie voor de cliënten met wie hij werkt
  • Daarnaast wordt de professional in staat gesteld een belangrijke rol te vervullen bij het stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij de inrichting van diens leven door het vergroten van de regie en autonomie van de cliënt
  • Een derde belangrijke pijler is dat de professional leert hoe hij cliënten stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

 

GRONDHOUDING en COMPETENTIES

Rode draad in de opleidingen en de trainingen is de ontwikkeling van eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leren de cursisten via action learning de praktijk en via intervisie zichzelf.

Een belangrijk onderdeel van de Academie zijn ook onze kortdurende workshops. Deze workshops bevatten steevast een interessant onderdeel van onze vakopleidingen. Onze workshops en applicaties zijn een aanrader voor professionals die op een doelgerichte wijze kennis willen maken met onze expertise.

 

REGISTER, COMPLEET en GEACCREDITEERD

De opleiding 'Jobcoach' is een complete opleiding tot jobcoach. Gebaseerd op de methode 'Supported Employment' (SE) en geaccrediteerd door de brancheorganisatie NVS (Nederlandse Vereniging voor Supported Employment) en door EUSE, de Europese organisatie voor SE.